บุคคลากร

นายประพันธ์  เต็งศิริวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว
นางรุ่งทิวา  ปันทะรส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจุรีรัตน์  สมณะ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสุภาลัคน์  จักรคำปิง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปาริชาติ  สาแล๊ะ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
     
นางอัจฉรา  แสงคำแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางบัวซอน  แสงบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข
นางจันทร์จิรา  ต๊ะวงศ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น