ITA

ITA ภาพประกอบการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร 5 มค.2560 หนังสือประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น